ERGO HESTIA - grupowe ubezpieczenie na ¿ycie
 
 
 

Wariant ubepieczenia

Wariant Suma ubezpieczenia Sk³adka
I 6 500 z³ 52 z³
II 7 500 z³ 58 z³
III 8 600 z³ 64 z³
IV 9 600 z³ 70 z³
V 10 700 z³ 76 z³
VI 11 800 z³ 82 z³
VII 12 900 z³ 88 z³
VIII 13 900 z³ 94 z³

Uposa¿eni (beneficjenci)

Nazwisko i imiê Data urodzenia Miejsce urodzenia Stopieñ pokrewieñstwa % œwiadczenia

Proponowana data rozpoczêcia ochrony ubezpieczeniowej

 
Format daty: DD.MM.RRRR
data rozpoczêcia ochrony ubezpieczeniowej mo¿e ulec zmianie na mocy postanowieñ umowy ubezpieczenia

Dla osób przystêpuj¹cych do ubezpieczenia bez kontynuacji maj¹ zastosowanie nastêpuj¹ce karencje na oferowane œwiadczenia.

Ryzyko Okres karencji Uwagi
zgon naturalny Ubezpieczonego, Ma³¿onka Ubezpieczonego, Dziecka Ubezpieczonego, Rodziców, Teœciów oraz osierocenie dziecka i martwe urodzenie Dziecka 6 miesiêcy zgon Ubezpieczonego lub Ma³¿onka Ubezpieczonego bêd¹cy nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku- odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela od pierwszego dnia ubezpieczenia
leczenie szpitalne niespowodowane NW 30 dni leczenie szpitalne Ubezpieczonego spowodowane NW - odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela od pierwszego dnia ubezpieczenia. Zobacz §41 OWU wraz z postanowieniami dodatkowymi
urodzenie siê dziecka Ubezpieczonemu 10 miesiêcy
operacje chirurgiczne 6 miesiêcy Zobacz §44 OWU wraz z postanowieniami dodatkowymi
powa¿ne zachorowanie 3 miesi¹ce Zobacz §36 OWU
PrzejdŸ dalej
Wariant I II III IV V VI VII VIII
Suma ubezpieczenia 6 500 7 500 8 600 9 600 10 700 11 800 12 900 13 900
Sk³adka miesiêczna w z³ 52,00 58,00 64,00 70,00 76,00 82,00 88,00 94,00
RODZAJE ŒWIADCZEÑ LOSOWYCH Wysokoœæ œwiadczeñ w z³
Zgon ubezpieczonego 11 375 13 125 15 050 16 800 18 725 20 650 22 575 24 325
Zgon ubezpieczonego po 70r. ¿ycia 6 500 7 500 8 600 9 600 10 700 11 800 12 900 13 900
Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku* 22 750 26 250 30 100 33 600 37 450 41 300 45 150 48 650
Zgon ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu l¹dowym, wodnym lub powietrznym* (œwiadczenie obowi¹zuje nie d³u¿ej ni¿ do rocznicy polisy w roku, w którym Ubezpieczony koñczy 70 lat) 33 750 37 250 41 100 44 600 48 450 52 300 56 150 59 650
Trwa³y uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek nieszczêœliwego wypadku - za ka¿dy 1% trwa³ego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczêœliwym wypadkiem 260 300 344 384 428 472 516 556
Zgon ma³¿onka 6 500 7 500 8 600 9 600 10 700 11 800 12 900 13 900
Zgon ma³¿onka w wyniku nieszczêœliwego wypadku* 13 000 15 000 17 200 19 200 21 400 23 600 25 800 27 800
Zgon dziecka 1 950 2 250 2 580 2 880 3 210 3 540 3 870 4 170
Zgon rodzica ubezpieczonego 1 300 1 500 1 720 1 920 2 140 2 360 2 580 2 780
Zgon teœcia ubezpieczonego 1 300 1 500 1 720 1 920 2 140 2 360 2 580 2 780
Urodzenie siê dziecka ubezpieczonemu 650 750 860 960 1 070 1 180 1 290 1 390
Urodzenie siê martwego dziecka 1 300 1 500 1 720 1 920 2 140 2 260 2 580 2 780
Osierocenie dziecka wskutek zgonu ubezpieczonego, œwiadczenie dla ka¿dego dziecka ubezpieczonego w wieku do 18 lat, a w razie uczêszczania do szko³y w wieku 25 lat lub bez wzglêdu na wiek w razie jego ca³kowitej niezdolnoœci do pracy 2 600 3 000 3 440 3 840 4 280 4 720 5 160 5 560
Leczenie szpitalne - za ka¿dy dzieñ pobytu w szpitalu w okresie pierwszych 14 dni, jeœli pobyt by³ spowodowany nieszczêœliwym wypadkiem 60 70 80 90 100 110 120 130
Leczenie szpitalne - za ka¿dy dzieñ pobytu w szpitalu za okres powy¿ej 14 dni, jeœli pobyt by³ spowodowany nieszczêœliwym wypadkiem lub za ka¿dy dzieñ pobytu w szpitalu nie spowodowany nieszczêœliwym wypadkiem 30 35 40 45 50 55 60 65
Powa¿ne zachorowanie Ubezpieczonego (zakres rozszerzony) 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego: w zale¿noœci od grupy operacji grupa 1 : 300 z³
grupa 2 : 900 z³
grupa 3 : 1500 z³
grupa 4 : 2100 z³
* kwota œwiadczenia jest skumulowan¹ wysokoœci¹ œwiadczeñ wynikaj¹c¹ z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wyp³acan¹ w przypadku zajœcia danego zdarzenia
 
 
Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych
43-200 Pszczyna, ul. Żorska 10 tel. 32 219 77 37 e-mail: biuro(at)smsu.com.pl
Używamy plików cookies, w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji o plikach cookies lub Nie pokazuj więcej tego komunikatu.