Aktualna oferta grupowego ubezpieczenia w PZU ¯ycie S.A.
 
 
Suma ubezpieczenia 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000 13 000
RODZAJE ZDARZEÑ LOSOWYCH Procentowo do sumy ubezpieczenia œwiad- czenie
w z³
œwiad- czenie
w z³
œwiad- czenie
w z³
œwiad- czenie
w z³
œwiad- czenie
w z³
œwiad- czenie
w z³
œwiad- czenie
w z³
œwiad- czenie
w z³
Zgon ubezpieczonego (zgon naturalny) do 65 roku ¿ycia, powy¿ej 65 roku ¿ycia 100% 175% 10 500 12 500 14 000 15 750 17 500 19 250 21 000 22 750
Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku do 65 roku ¿ycia, powy¿ej 65 roku ¿ycia 200% * 350% 21 000 24 500 28 000 31 500 35 000 38 500 42 000 45 500
Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku komunikacynjnego do 65 roku ¿ycia, powy¿ej 65 roku ¿ycia 200% * 750% 45 000 52 500 60 000 67 500 75 000 82 500 90 000 97 500
za ka¿dy 1% trwa³ego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczêœliwym wypadkiem 4% 240 280 320 360 400 440 480 520
za 100% trwa³ego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczêœliwym wypadkiem 400% 24 000 28 000 32 000 36 000 40 000 44 000 48 000 52 000
Zgon wspó³ubezpieczonych: ma³¿onka (zgon naturalny) 100% 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000 13 000
ma³¿onka (zgon w wyniku nieszczêœliwego wypadku) 200% 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000 24 000 26 000
dziecka w³asnego i przysposobionego oraz pasierba (je¿eli nie ¿yje ojciec lub matka) - pod warunkiem, ¿e w dniu œmierci dziecko nie ukoñczy³o 25 roku ¿ycia 30% 1 800 2 100 2 400 2 700 3 000 3 300 3 600 3 900
rodziców i teœciów ubezpieczonego 20% 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600
Urodzenie siê dziecka ubezpieczonemu 10% 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300
Urodzenie martwego dziecka 20% 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600
Z tytu³u osierocenia, œwiadczenie dla ka¿dego dziecka ubezpieczonego w wieku do 18 lat, a w razie uczêszczania do szko³y w wieku 25 lat lub bez wzglêdu na wiek w razie jego ca³kowitej niezdolnoœci do pracy 40% 2 400 2 800 3 200 3 600 4 000 4 400 4 800 5 200
Z tytu³u ciê¿kiej choroby1 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Ubezpieczenie ASYSTENT w czasie utraty zdrowia2 tak tak tak tak tak tak tak tak
Sk³adka miesiêczna 45,44

51,63

57,82

64,01

70,20

76,39

82,58

88,77

Za ka¿dy dzieñ pobytu w szpitalu (trwaj¹cy nieprzerwanie d³u¿ej ni¿ 3 dni) w okresie pierwszych 14 dni, jeœli pobyt by³ spowodowany nieszczêœliwym wypadkiem (do 69 roku ¿ycia) 3 1% 60 70 80 90 100 110 120 130
Za ka¿dy dzieñ pobytu w szpitalu (trwaj¹cy nieprzerwanie d³u¿ej ni¿ 3 dni) za okres powy¿ej 14 dni, jeœli pobyt by³ spowodowany nieszczêœliwym wypadkiem lub za ka¿dy dzieñ pobytu w szpitalu nie spowodowany nieszczêœliwym wypadkiem (do 69 roku ¿ycia) 3 0,5% 30 35 40 45 50 55 60 65
Leczenie Szpitalne Plus + OIT (rycza³t 5% SU) Za ka¿dy dzieñ pobytu w szpitalu (trwaj¹cy nieprzerwanie d³u¿ej ni¿ 3 dni), jeœli pobyt spowodowany by³ nieszczêœliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy, zawa³em serca lub krwotokiem œródmózgowym (do 69 roku ¿ycia) 0,25% 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5
Karta Apteczna - w przypadku pobytu w szpitalu, Pzu ¯ycie przyznaje ubezpieczonemu – poprzez wydanie Karty Aptecznej – prawo do bezgotówkowego odbioru w aptece produktów o wartoœci 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu pobytu w szpitalu, z zastrze¿eniem,i¿ w ka¿dym okresie kolejnych 12 miesiêcy miêdzy rocznicami polisy, PZU ¯ycie SA przyznaje ubezpieczonemu prawo do bezgotówkowego odbioru produktów w aptece maksymalnie za trzy rozpoczête w tym okresie pobyty w szpitalu objête odpowiedzialnoœci¹ z tytu³u ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego. 200 200 200 200 200 200 200 200
Sk³adka miesiêczna 58,26

66,12

73,98

81,84

89,70

97,56

105,42

113,28

 

1. Zakres ubezpieczenia obejmuje: anemia aplastyczna, b¹blowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby wieñcowej by-pass, choroba Creutzwelda-Jakoba, masywny zator têtnicy p³ucnej leczony operacyjnie, niewydolnoœæ nerek, nowotwór z³oœliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropieñ mózgu, sepsa, tê¿ec, udar, wœcieklizna, zaka¿enie wirusem HIV bêd¹ce nastêpstwem wykonywania obowi¹zków zawodowych lub w wyniku transfuzji krwii na terenie RP, zawa³ serca, zgorzela gazowa

2. Ubezpieczenie ASYSTENT: w wyniku wyst¹pienia jednego z nastêpuj¹cych zdarzeñ: 1)pobytu w szpitalu spowodowanego chorob¹ lub NW, 2)wykonania operacji chirurgicznych (wykaz za³¹czony w OWU kod AUGP32),3)w wyniku NW powoduj¹cego trwa³u uszczerbek na zdrowiu w wysokoœci co najmniej 30% - PZU ¯ycie SA umo¿liwia ubezpieczonemu skorzystanie ze œwiadczeñ: 1)domowej opieki pielêgniarki, 2)pomocy w prowadzeniu domu, 3)opieki nad dzieckiem, 4)opieki nad osob¹ niesamodzieln¹, 5)opieki nad drobnymi zwierzêtami domowymi, 6)domowej wizyty psychologa, 7)domowej wizyty rehabilitanta lub masa¿ysty, 8)dostarczenia niezbêdnych leków, 9)dostarczenia sprzêtu rehabilitacyjnego, 10)transportu medycznego, 11)transportu na rehabilitacjê, 12)drobnych napraw domowych i innych œwiadczeñ zgodnie z §5 OWU

3. Obejmuje pobyt w szpitalu na terytorium kraju nale¿¹cego do Unii Europejskiej lub na terytorium Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu.

Przedstawiona propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §1 KC oraz w³aœciwych przepisów prawa - MA JEDYNIE CHARAKTER INFORMACYJNY

 

Uposa¿eni

Nazwisko i imiê Data urodzenia
(DD.MM.RRRR)
Miejsce urodzenia Adres do korespondencji
wraz z kodem pocztowym
%
œwiadczenia
Razem 100%
PrzejdŸ dalej

Dla osób przystêpuj¹cych do ubezpieczenia bez kontynuacji maj¹ zastosowanie nastêpuj¹ce karencje na oferowane œwiadczenia.

Ryzyko Okres karencji Uwagi
zgon naturalny Ubezpieczonego, Ma³¿onka Ubezpieczonego, Dziecka Ubezpieczonego, Rodziców, Teœciów oraz osierocenie dziecka i martwe urodzenie Dziecka 6 miesiêcy zgon Ubezpieczonego lub Ma³¿onka Ubezpieczonego bêd¹cy nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku- odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela od pierwszego dnia ubezpieczenia
leczenie szpitalne niespowodowane NW 30 dni leczenie szpitalne Ubezpieczonego spowodowane NW - odpowiedzialnoϾ Ubezpieczyciela od pierwszego dnia ubezpieczenia
ciê¿kie zachorowanie 3 miesi¹ce
urodzenie siê dziecka Ubezpieczonemu 9 miesiêcy
 
Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych
43-200 Pszczyna, ul. Żorska 10 tel. 32 219 77 37 e-mail: biuro(at)smsu.com.pl
Używamy plików cookies, w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji o plikach cookies lub Nie pokazuj więcej tego komunikatu.